Disclaimer

Disclaimer voor www.tegelspot.nl.
Tegelspot.nl, hierna te noemen Tegelspot verleent u hierbij toegang tot www.tegelspot.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Tegelspot.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid.
Tegelspot.nl spant zich in om de inhoud van www.tegelspot.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.tegelspot.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tegelspot.nl. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.tegelspot.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Tegelspot.nl. Voor op www.tegelspot.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Tegelspot nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten.
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tegelspot.Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tegelspot.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.